Bieg przełajowy Grand Prix KAPI

                                                                                      REGULAMIN   BIEGU PRZEŁAJOWEGO

                                                                                                  GRAND PRIX „KAPI” 

           

 1. Cel imprezy

Celem imprezy jest popularyzacja idei biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku oraz promowanie zdrowego stylu życia wraz  z pomocą dla osób w potrzebie.

 1. Termin i miejsce

           01 czerwca 2019 r. (sobota) godzina 12:00

 1.Dzieci do 2014r                     –  godzina startu 12:00    100 m

2.Dzieci 2013 – 2009 r             –  godzina startu 10    250 m

3.Dzieci 2008 – 2006 r             – godzina startu  20    500 m

4.Bieg Grand Prix   – godzina startu 12:40      5 km

 

Biuro Zawodów – ul. Bożydara 10, Poznań,

 

Wydawanie startówek :   31-05-2019 w godzinach 18:00 – 20:00

                                            01-06-2019 w godzinach   9:10 – 11:00

kontakt pod nr. tel.

601799374 – Jarosław Nowotny,

                                                                  530997149 – Piotr Adamowicz

                                                                  507427866 – Zbigniew Gałczyński

  

e-mail : jarek.nowotny@poczta.onet.pl –   link do formularza zapisów biegu Grand Prix :

https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/bieg-kapi

 

     UWAGA !

Każdy zawodnik zapisany do 02.05.2019r otrzyma koszulkę startową.

Po tym terminie zapisujący się zawodnicy koszulki startowej mogą nie otrzymać.

 Organizator :

 

 Stowarzyszenie LA SPARTAKUS

61-680 Poznań ul. Bursztynowa 9 

przy współudziale Urzędu Miejskiego Wydział Sportu

i Rady Osiedla Umultowo

 Dystans

 

 1. Długość trasy ok. 5 km dla dorosłych i młodzieży urodzonych w roku 2005 i starsi, dzieci do 2014 i młodsi biegają 100m ,

2009– 2013 biegają  250m  i  roczniki 2008 – 2006 biegają na 500 m,

 1. Długość trasy Biegu Grand Prix ok. 5 km
 2. Trasa: ul. Bożydara (start), ul. Bożywoja, ul. Nadwarciańska, skrzyżowanie Nadwarciańska/Miętowa powrót , ul. Nadwarciańska, ul. Bożywoja,                     ul. Bożydara,
 3. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu tj. do godz. 14.30.

 

 1. Warunki uczestnictwa

 

 1. Zawodnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy,
 2. W biegu mogą startować zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni,
 3. Zawodnik musi posiadać aktualne badanie lekarskie lub osobiście złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu,
 4. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna,
 5. Organizator ustanawia limit zgłoszeń do biegu Grand Prix i dziecięcych :

500 osób. Lista startowa zostanie zamknięta w momencie nadania 500 numeru startowego,

 1. Nie ma możliwości  podpisania oświadczenia o stanie zdrowia w imieniu innej osoby,
 2. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru (plik do pobrania w załączeniu). Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłat.
 3. Uczestnicy imprezy podpisując listę zgłoszeniową wyrażają zgodę na pokazanie swojego wizerunku ( dokumentacja fotograficzna, filmik )

 

 

 1. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

  

 1. zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność,
 2. osoby w wieku do 18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

                  Ostateczny termin zapisów do biegów 16.05.2019 r. – po tym czasie nie będą przyjmowane zgłoszenia.

 

 1. Opłata startowa w wysokości

–  10  PLN dzieci

– 30 PLN do 15.04.2019 r.,

– 40 PLN do 16.05.2019 r.,

– w dniu biegu 60 PLN

 

  Przelew:

 

 1. Wpłaty należy dokonać na konto:  BZ WBK

 

                                   24 1090 1737 0000 0001 3239 1103

 

Odbiorca: Stowarzyszenie LA SPARTAKUS, 61-680 Poznań ul. Bursztynowa 9

  

tytuł przelewu: „Opłata startowa Bieg Grand Prix KAPI……..” w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika.

 1. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wykonania przelewu na konto organizatora biegu z dostarczeniem w dniu biegu potwierdzenia dokonania przelewu na konto Organizatora – .Stowarzyszenie LA SPARTAKUS,
 2. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 16.05.2019 r. nie będą uznawane.
 3. Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy powyżej 60 roku życia na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz osoby niepełnosprawne na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 4. Opłaty dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi,
 5. Opłata nie może być scedowana na innego zawodnika, nie może również zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.

        

 1. Klasyfikacja

  Klasyfikacja biegu prowadzona będzie oddzielnie dla dziewcząt/kobiet i chłopców/mężczyzn w następujących kategoriach wiekowych:

 • dzieci na 100 m ( urodzeni w 2014r i młodsi )- chłopcy i dziewczęta biegają osobno,
 • dzieci na 250 m ( 2013 – 2009r) – chłopcy i dziewczęta biegają osobno,
 • dzieci na 500 m ( 2008 – 2006r )- chłopcy i dziewczyny biegają osobno,
 • 14 – 19 lat,
 • 20 – 29 lat,
 • 30 – 39 lat,
 • 40 – 49 lat
 • 50+;

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej.

Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu bez podania przyczyny.

Każdy uczestnik biegu, zapisując się akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na ukazanie wizerunku na dokumentacjach fotograficznych i filmie zgodnie z RODO.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Stowarzyszenie LA Spartakus, ul. Bursztynowa 9, 61-680 Poznań, NIP: 9721262195 (zwany dalej „Administratorem”).
 2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w imprezach biegowych. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez „Stowarzyszenie LA Spartakus” , ul. Bursztynowa 9, 61-680 Poznań, NIP: 9721262195, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez „Stowarzyszenie LA Spartakus” , ul. Bursztynowa 9, 61-680 Poznań, NIP9: 721262195. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
 4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu. Jednocześnie informujemy, że odbiorcami Państwa danych będzie także firma „Maratończyk Maciej Łucyk”
 5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).
 7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko,     miejsce zamieszkania – miejscowość, rok urodzenia, przynależność klubowa, płeć) zostaną opublikowane na liście startowej oraz wynikach na stronie internetowej –  https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-gp,, maratonczykpomiarczasu.pl
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.